בהתאם לעקרון החוקיות הטבוע במערכת המשפט בישראל, כל פעולה של רשות מנהלית להבדיל מאדם פרטי חייבת הסמכה מפורשת עפ"י חוק בכדי לקבל הכשר לעשייתה. פעולותיה של רשות מנהלית נבחנות במבחני סבירות ושיוויון וכפועל יוצא חייבות להיות נטולות שיקולים זרים ולעמוד בסטנדרטים נוקשים של שקיפות ואמינות כלפי הציבור. לדוגמא: במסגרת התנהלותה של רשות מנהלית מתפרסמים מדי יום מכרזים שונים לתפקידים ברשות ו/או ביצוע עבודות קבלניות או אחרות עבור הרשות. על אותם המכרזים לעמוד בכל הקריטריונים הקבועים בדיני המכרזים ובנוסף לעמוד במבחני סבירות ושיוויון מלא בין הניגשים למכרז ללא העדפה מוקדמת של מאן דהוא. משרדנו מייצג עותרים בבית המשפט לעניינים מנהלים בעתירות כנגד הרשויות השונות במקרים כגון: הטיית מכרזים, עתירות כנגד ועדות ערר, עתירות כנגד רשויות מקומיות, עתירות כנגד משרדי הממשלה.